Author Archives: admin

Đóng sảnh KUcasino phòng chống dịch bệnh corona

Đóng sảnh KUcasino Do phối hợp với chính phủ Philippines về vấn đề phòng chống dịch bệnh corona. Công ty quyết định tạm thời đóng sảnh KU casino. Thời gian: Vào lúc 22:00 (GMT+7) ngày 18/03/2020 tạm thời đóng sảnh KU casino, Chờ đợi chính phủ thông báo chính sách mới chúng tôi sẽ lập […]